مراسم رونمایی از کتاب
«خورشید مدار 66 درجه»
مراسم رونمایی از کتاب
«خورشید مدار 66 درجه»
مراسم رونمایی از کتاب
«خورشید مدار 66 درجه»
مراسم رونمایی از کتاب
«خورشید مدار 66 درجه»