رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
ابراز احساسات استاد علی فریدونی
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
سخنرانی و خاطره‌گویی محمد تاجیک
سخنرانی و خاطره‌گویی محمد تاجیک
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
سخنرانی و خاطره‌گویی محمد تاجیک
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
سخنرانی و خاطره‌گویی گل‌علی بابایی
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»
سخنرانی و خاطره‌گویی گل‌علی بابایی
گل‌علی بابایی، نویسنده دفاع مقدس
محمد تاجیک و سهیل کریمی
خوشامدگویی محمدعلی صمدی
رونمایی از کتاب «روایت سفر سوریه»