انتشارات نارگل فعالیت خود را در پاییز 1393 آغاز نمود.